Home  -  POLICIES

POLICIES

Kvalitet

Att tjänstgöra i en verksamhet som Premiss ställer självklart höga krav på inspirerande ledarskap och hög affärsetik. De flesta av våra klienter består av människor som varje dag upplever negativ stress, oro och hopplöshet.

Vårt uppdrag kräver att vi analyserar, utvärderar och utvecklar, men vi gör det genom att lyssna, rådgöra och stödja. Transparens och delaktighet är de två viktigaste komponenterna i vår verksamhet för ur dessa föds förtroende – och först då kommer den verkliga förändringen.

Kvalitet är ett mått på vår prestation ur våra klienters perspektiv. Vi vill uppnå de förväntningar, förhoppningar och krav på etik och moral som våra deltagare förmodligen har när de väljer oss för stöd, hjälp eller som strategisk partner.

Vi ska alltid arbeta för att bli ännu bättre.

Personuppgifter

Premiss behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (även kallad PuL).

Mångfald & Jämlikhet

Alla medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska beredas lika möjligheter och förutsättningar avseende arbetstider, arbetsuppgifter, lön, utveckling, utbildning, förmåner och språkbruk.

Vi ska aktivt förebygga och motverka uppträdande som kan uppfattats som kränkande och/eller diskriminerande av medarbetare och/eller deltagare. Situationer av ovan beskrivna karaktär ska omedelbart hanteras, utredas och åtgärdas.

Vi ska verka för en jämn fördelning av tjänster mellan kvinnor och män.

Miljö

Vi ska integrera miljöaspekten i Premiss verksamhet och på så vis bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska vara medvetna om vår verksamhets direkta och/eller indirekta miljöpåverkan.

Vi ska sträva efter att minska och förebygga föroreningar i alla delar av vår verksamhet.

Vi ska efterleva de lagar och förordningar som finns och aktivt söka förbättra vår egen verksamhet ur miljöperspektiv. Vi ska även ta till vara på medarbetares/deltagares engagemang, medvetenhet och kunskap om detta.

Vi ska alltid ha en miljöpärm tillgänglig vars innehåll skall uppdateras med regelbundenhet och/eller vid förändringar i verksamheten som berör ovan beskrivna områden.